www.eprace.edu.pl » machiavelli » Zakończenie

Zakończenie

W podsumowaniu rozważań prowadzonych w niniejszej pracy należy wyraźnie podkreślić, że Niccolo Machiavelli wniósł trwały wkład w rozwój nowożytnej kultury, zaś jego dokonania twórcze obejmowały wiele dziedzin aktywności ludzkiej rozumianej jako kultura.

Udział Machiavellego w kształtowaniu nowożytnej i renesansowej koncepcji kultury uwidocznił się szczególnie w dziedzinie teorii polityki. Formułując zasady nowoczesnej doktryny politycznej Machiavelli stał się twórcą ideologii pragmatyzmu działań politycznych, której dziedzictwo jest stale obecne w kulturze. Także upowszechniana w dziełach Machiavellego idea armii narodowej została pozytywnie zweryfikowana przez praktykę kultury militarnej.

Najważniejszymi dokonaniami Niccolo Machiavellego w dziedzinie historiografii było zaproponowanie nowatorskiej konstrukcji dzieła historycznego, podważenie fatalistycznej zasady cykliczności dziejów oraz wyeksponowanie czynnika politycznego w analizie zdarzeń historycznych.

Istotnym osiągnięciem Machiavellego w kontekście kształtowania kultury renesansowej były jego dokonania w dziedzinie literatury; jako wybitnego twórcy komedii okresu odrodzenia oraz autora pism politycznych o niezwykłych walorach literackich.

Ostatecznym czynnikiem przesądzającym o znaczeniu Niccolo Machiavellego w kształtowaniu nowożytnej koncepcji kultury jest humanistyczne zainteresowanie człowiekiem przejawiające się we wszystkich dziedzinach działalności twórczej tego wybitnego myśliciela. Zarówno w swoich dziełach politycznych, historycznych, jak i utworach literackich, Machiavelli zawsze dawał wyraz przekonaniu, że to człowiek, jego zachowanie i motywacje nim kierujące, decydują o rozwoju wydarzeń. Humanistyczne podłoże poglądów oraz twórczości Niccolo Machiavellego ułatwiło zafunkcjonowanie jego nowatorskich idei w kulturze doby renesansu.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.